DECEASED ESTATES ADVERTISED in the Government Gazette of 26-07-1985 /
BESTORWE BOEDELS GEADVERTEER in die Staatskoerant 26-07-1985
Below, a few of the estates which appeared on two pages of this issue
Hieronder, enkele boedels wat op twee baldsye van die genoemde uitgawe verskyn het
 
Appelgryn  Susanna Kies - see: BOOYSEN, Petrus Johannes
BADENHORST  Elizabeth Caroline. * 7/10/1918. ID: 181007 0032 009. Laaste adres: Westfahlen, Court 5, Forbesstraat, Westonaria/ + 30/4/1985. Boedelnommer: 5890/85.
BERMAN  Nettie. * 27/12/1905. ID: 051227 0018 009. Last address: 170 Olivier Street, Brooklyn, Pretoria. + 10/5/1985. Surviving spouse: Jacob Daniel Berman. Estate no: 6606/85
BOOYSEN  Petrus Johannes Gerhardus. * 17/2/1920. ID: 200217 5022 007. Laaste adres: "Klipfontein", Pk Bronkhorstspruit. + 7/5/85. Oorlewende gade: Susanna Kies Booysen (gebore APPELGRYN). 5849/85
BOTES  Maria Dorothea Regina. * 17/11/1915. ID: 151117 0026 004. Laaste adres: SAUF. Brixton, Huis vir Bejaardes, Johannesburg. + 7/6/1985. Nagelate gade: Johannes Stephanus Botes. Boedelnommer: 7821/85.
BOTHA  Jakobus Johannes Petrus,. * 16/07/1907. ID: 070716 5005 000. Laaste adres: Kwaggalaan 1, Birchleigh, Kempton Park. + 10/6/1985. Nagelate gade: Susara Aletta Botha. Boedelnommer: 7994/85.
BOVERHOFF  Rijkman. * 22/8/1922. ID: 220822 5071 007. Laaste adres: Van Graanweg 23, Casseldale, Springs. + 22/3/1985. Nagelate gade: Annetje Boverhoff. Boedelnommer: 7477/85.
BRITZ  Lukas Gerhardus. * 29-9-1923. ID: 230929 5036 001. Laaste adres: Plot 25, Nelsonia, distrik Vereeniging. + 26/11/84. Nagelate gade: Jacoba Jacomina Britz. Boedelnommer: 733/85.
BUYS  Anna Magreta. * 4 Julie 1918. ID: 180704 0031 004. Laaste adres: Nurneylaan 60, Crosby, Johannesburg. + 23 Mei 1985. Nagelate gade: Izak Jacobus Buys, * 24 Mei 1923, ID: 230524 5032 009. Boedelnommer: 6691/85.
CAWOOD  Henry Cecil. * 3/7/1911. ID: 110703 5024 001. Last address: 413 Julius Jeppe Street, Waterkloof, Pretoria. + 11/5/1985. Surviving spouse: Phyllis Ivy Cawood (born TURNER). Estate no: 6492/85
Cilliers  Martha Marais - see: ROSSOUW, Adam Fleetwood Gilfillan
COERTZEN  Gail Patricia. * 11 Junie 1957. ID: 570611 0085 005. Laaste adres: Meyerrylaan 15, Wright Park, Springs. + 26 Desember 1984. Boedelnommer: 1729/85
COERTZEN  Leon. * 1 September 1953. ID: 530901 5101 009. Laaste adres: Meyerrylaan 15, Wright Park, Springs. + 8 Januarie 1985. Boedelnommer: 1739/85
COETSEE  Sophia Aletta Jacoba. * 8/9/1898. ID: 980908 0001 006. Laaste adres: Asquithweg 9, Boksburg-Wes, Boksburg. + 21/2/1985. Nagelate gade: Jan Albert Coetsee, * 12/5/1879, ID: 790512 5003 009. Boedelnommer: 4405/85
COLLINS  Thomas Benjamin. * 31/5/1908. ID: 080531 5018 004. Last address: 291 Boshoff Street, New Muckleneuk, Pretoria. + 15/6/1985. Estate no: 7905/85
DE MAGALHAES  Julio Narcisco Coelho. * 18/11/1924. ID: 241118 5012 009. Laast address: 32 Piarco Avenue, Bonaero Park Extension 3, Kempton Park. + 6/3/1985. Surviving spouse: Alvarina de Sousa Magalhaes, * 14/2/1933, ID: 330214 0046 001. Estate no: 6884/85
DE VRIES  Daniel Francois. * 27/6/1960. ID: 600627 5062 009. Laaste adres: Van Riebeeckstraat 88, Carolina. + 14 April 1985. Boedelnommer: 6064/85.
DE WAAL  Arend Cornelius. * 21/12/1928. ID: 281221 5038 007. Laaste adres: Klerkstraat 16, Potchefstroom. + 18/5/1985. Nagelate gade: Ellen Elizabeth de Waal (gebore POTGIETER), * 24/8/1931, ID: 310824 0042 000. Boedelnommer: 6941/85.
DE WIT  Charles Middleton. * 10/6/1904. ID: 040610 5007 008. Laaste adres: Panorama Rylaan 176, Constantia Kloof, Roodepoort. + 14/6/1985. Nagelate gade: Johanna Herculina de Wit. Boedelnommer: 8322/85.
DU BUISSON  Anna Frances. * 11/12/1915. ID: 151211 0006 007. Laaste adres: Plot 41, Sandspruit, distrik Krugersdorp. + 24/12/1984. Boedelnommer: 736/85.
DU PLESSIS  Charles Pierre. * 8/2/1909. ID: 090208 5006 002. Laaste adres: San-Martinowoonstelle 306, Troyesaaat 199, Sunnyside, Pretoria. + 7/6/1985. Boedelnommer: 7212/85
DU PLESSIS  Izak David. * 27 Januarie 1939. ID: 390127 5057 004. Laaste adres: Mirianastraat 250, Sinoville, Pretoria. + 20/4/1985. Boedelnommer: 7216/85.
DU PREEZ  Marthinus Johannes. * 22/4/1928. ID: 280422 5016 008. Laaste adres: Kowiestraat 6, Farrarmere, Benoni. + 12/1/1985. Nagelate gade: Aletta Johanna Susanna du Preez, * 8/1/1933, ID: 330108 0066 003. Boedelnommer: 4431/85
DU TOIT  Andries Francois. * 25/4/1907. ID: 070425 5026 004. Laaste adres: Plot 35, Putfontein, distrik Benoni. + 20/10/1984. Nagelate gade: Sophia Susars du Toit. Boedelnommer: 6934/85.
EBRAHIM (Bham)  Mahomed. * 9 September 1921. ID: 210909 5084 056. Last address: 1358 Rajah Street, Actonville, Benoni. + 25 March 1985. Surviving spouse: Amina Ebrahim, aka Amina Bham. Estate no: 6435/85
ELS  Du Nord Eugene. * 8 Augustus 1919. ID: 190908 5012 004. Laaste adres: Gedeelte I van die plaas Ramworth, Waterpoort, distrik Louis Trichardt. + 21 April 1985. Boedelnommer: 6215/85.
ENGELBRECHT  Matthys Johannes. * 5 Augustus 1916. ID: 160805 5026 008. Laaste adres: Presidentstraat 561, Silverton, Pretoria. + 10 Februarie 1985. Boedelnommer: 4241/85.
ERASMUS  Willem Abraham, * 20/7/1922. ID: 220730 3002 008. Laaste adres: Hermansdal, distrik Ellisras. + 8 Julie 1984. Nagelate gade: Martha Francina Elizabeth Erasmus, * WILBERS, * 10 Julie 1932, ID: 320610 0002 005. Boedelnommer: 11204/84
GOUWS  Magdalena Judith Elizabeth. * 2 September 1914. Id: 140902 0018 000. Laaste adres: Maraisstraat 11, Elandsheuwel, Klerksdorp. Boedelnommer: 6840/85
GROENEWALD  Fritz. * 27/12/1904. ID: 041227 5021 001. Laaste adres: Hawthornstraat 7, Meyerville, Standerton. + 26/3/1985. Nagelate gade: Wilhelmina Dolphina Marthina Groenewald. Boedelnommer: 4313/85
KAIRUZ  Antonie. * 16 July 1907. ID: 070716 5022 005. Last address: 34 Buiten Street, Schweizer-Reneke. + 26 May 1985. Surviving spouse: Elizabeth Anne Kairuz, * 21 June 1917, ID: 170621 0024 007. Executors: Paul Anthony Saad and Anthony Michael Kairuz, P.O. Box 2231, Durban. Estate no: 7088/85
KHAN  Goolam Hoosen. * 28 October 1950. Last address: Capricorn Street, Lenasia, Johannesburg. + 19 June 1984. Estate no: 6968/85
KLASSEN  Maxim Booker. * 21 Maart 1941. Laaste adres: 62 Brandvlei Cresent uitbreiding 4, Eldoradopark, Johannesburg. + 25 April 1985. Nagelate gade: Dorithy Thelma Klassen, * 24 Junie 1948, ID: 480624 0183 018. Boedelnommer: 6970/85.
KRAAMWINKEL  Susara Magdalena. * 28/3/1908. ID: 080328 0006 005. Laaste adres: "Leeuwdoorns", Settlers. + 19/1/1985. Boedelnommer: 1411/85
KROON  Barend. * 29 Desember 1925. ID: 251229 5013 108. Laaste adres: Skietfontein, distrik Brits. + 24 Mei 1985. Boedelnommer: 6862/85.
LEWIS  Roger Simon. * 19/3/1902. ID: 020319 5053 104. Last address: Plot 42, Tian Road, Rynoue, Pretoria. + 14 June 1985. Estate no: 7710/85.
MOCKE  Maria Elizabeth. * 29/10/1928. ID: 281029 0051 002. Laaste adres: Beechlaan 4, Robin Acres, Randburg. + 24/4/1985. Nagelate gade: Antonie Willem Mocke. Boedelnommer: 6328/85.
NAUDE  Breggie Elizabeth Susanna. * 1 Februarie 1917. ID: 170201 0016 004. Laaste adres: Kosmosparkwoonstelle 53, Oranjestraat, Middelburg, Transvaal. + 22 Mei 1985. Nagelate gade: Petrus Johannes Naude, * 19 Maart 1916, ID: 160319 5006 002. Boedelnommer: 7538/85.
OLIVIER  Louwrens Rasmus. * 25/9/1959. ID: 590925 5103 001. Laaste adres: Klopperstraat 71, Rustenburg. + 9/3/1985. Boedelnommer: 4248/85
OOSTHUYSEN  Hermanus Bernardus Swart. * 20/3/1897. ID: 970320 5003 007. Laate adres: Joubertstraat 12A, Middelburg, Transvaal. + 20/4/1985. Boedelnommer: 5745/85.
OPPERMAN  Marthinus Johannes. * 11/1/1925. ID: 250111 5017 001. Laaste adres: Van Kraayenburgstraat 78, Belfast. + 19 Februarie 1985. Nagelate gade: Johanna Wilhelmina Opperman, * 22/11/1923, ID: 231122 0042 005. Boedelnommer: 4382/85.
OTTE  Carl Edmann Didloff. * 4 November 1945. ID: 451104 0052 005. Laaste adres: Serissalaan 46, Roodekrans, Roodepoort. + 4 Mei 1985. Nagelate gade: Petronella Catharina Maria Otte, * 4 November 1945, ID: 451104 0052 005. Boedelnommer: 7037/85.
PLUMB  Olive Lydia. * 1891. Last address: 8 Gaynor Road, Chisipite, Harare, Zimbabwe. + 15 January 1985. Estate no: 5514/85
PORTER  Martha Louisa. * 21 November 1931. ID: 311121 0034 007. Last address: 7 Piet Meyerstraat, Mindalore, Krugersdorp. + 7 April 1984. Surviving space: Henry Ernest Porter. Estate no: 6896/85.
Potgieter  Ellen Elizabeth - see: DE_WAAL, Arend Cornelius
PRETORIUS  Barend Johannes Lodewikus. * 24 Junie 1915. ID: 150624 5005 009. Laaste adres: Plot 276, Milnerstraat, Glen Austin, Olifantsfontein. + 18 Maart 1985. Nagelate gade: Maria Susanna Magdalena Pretorius, * 11 November 1917, ID: 171111 0013 001. Boedelnommer: 5610/85.
PRETORIUS  Johanna Elizabeth. * 18 Maart 1906. ID: 060318 0070 08[sic]. Laaste adres: Ons Herberg, Eerste Laan, Bronkhorstspruit. + 23 April 1985. Boedelnommer: 6339/85.
PRETORIUS  Joyce. * 2/12/1943. ID: 431202 0048 000. Laaste adres: Kalsetoonstraat 21, Bonnamy, Vanderbijlpark. + 13/1/1985. Nagelate gade: Jacobus Petrus Pretorius, * 24/2/1946, ID: 460224 5042 006. Boedelnommer: 2396/85.
ROSSOUW  Adam Fleetwood Gilfillan (Gilfillian). * 24/10/1925. ID: 251024 5015 009. Laaste adres: Cobhamweg 1185, Queenswood, Pretoria. + 7/7/1984. Nagelate gade: Martha Marais Rossouw (gebore CILLIERS). Boedelnommer: 8668/84
SCHOEMAN  Anna Magdalena. * 17 November 1940. ID: 40111 7017 009. Laaste adres: Vierde Laan 46, Marlands, Germiston. + 2 Maart 1985. Nagelate gade: Stephanus Ignatius Schoeman. Boedelnommer: 3392/85.
SCHULTZ  Erwin Ernst. ID: 591003 5012 009. Wewenaar. Laaste adres: Kerkstraat 279, Potchefstroom. Eksekuteur: Mev. Y. J. Schulz, Posbus 235, Secunda. Boedelnommer: 4986/85
SCHWAB  Cornelia Magdalena Johanna. * 23/10/1920. ID: 201023 0020 007. Last address: Eden Old Age Home, Plinlimmon Road, The Hill, Johannesburg. + 6 April 1985. Estate no: 5529/85
SINTON  Mary. * 14 October 1913. ID: 131014 0012 003. Last address: 9 Moth Cottages, Witbank. + 25 November 1984. Estate no: 16068/84
SPRUYT  Maria Margaretha. * 30/10/1903. ID: 031030 0033 001. Laaste adres: Die Anker, Brucestraat 11, Germiston. + 3 Desember 1984. Boedelnommer: 6265/85.
STRAUSS  Frederick Johannes. * 27/9/1913. Laaste adres: Bothas Rust Ranch, Beitbrug, Zimbabwe. + 12/3/1985. Nagelate gade: Magdalena Catharina Strauss. Boedelnommer: 7620/85.
STUT  Friedemann Wilhelm Robert. * 1/5/1937. ID: 370501 5030 001. Last address: 4 Wilger Road, Hennopspark Extension 1, Verwoerdburg (renamed: Centurion). + 9/5/1985. Estate no: 6520/85
TAUTE  Bryan. * 23/11/1951. ID: 511123 5099 009. Laaste adres: Plot 5, Lilyvale, Benoni. + 23/3/1985. Nagelate gade: Christine Edith Taute, * 10/9/1953. ID: 530919 0135 103. Boedelnommer: 3885/85.
TURNER  Phyllis Ivy - see: CAWOOD, Henry Cecil
TWIGGE  Arthur Leonard. * 23/4/1947. ID: 470423 5073 007. Last address: Rutterstraat 21, Parkrand, Randburg. + 30/1/1985. Surviving spouse: Gertruida Aletta Magdalena, * 24/6/1945. ID: 450624 0048 001. Estate no: 4440/85.
VAN ASWEGEN  Hendrik Johannes. 8/2/1913. ID: 130208 5024 007. In lewe van Swartruggens. + 20/5/1985. Nagelate gade: Stefina Cornelia van Aswegen. Boedelnommer: 6813/85.
VAN DER MERWE  Wilhelmina Jacoba. * 15/10/1905. ID: 051015 0020 004. Laaste adres: plaas Wildfontein, distrik Randfontein. + 29/4/1985. Boedelnommer: 6171/85.
VAN DER WALT  Adriaan Louis. * 19/11/1938. ID: 381119 5023 004. Laaste adres: Houstraat 43, Discovery uitbreiding 4, Roodepoort. + 5/6/1985. Nagelate gade: Anna Johanna van der Walt, ID: 400111 0024 001. Boedelnommer: 7581/85.
Van Deventer  Christina Catharina - see: VISSER, Petrus Johannes
VAN HEERDEN  Barend Jacobus. * 26 Februarie 1946. ID: 460226 5058 007. Laaste adres: Simmerstraw 26, Discovery, Roodepoort. + 14 Mei 1985. Nagelate gade: Cornelia Jeanetta van Heerden, * 11 April 1949, ID: 490411 0064 002. Boedelnommer: 7018/85.
VAN NIEKERK  Huybrecht Sara Jacoba. * 2/3/1901. ID: 010302 0011 005. Laaste adres: Huis Herfsblaar, Webbweg 1244, Queenswood, Pretoria. + 23 Mei 1985. Boedelnommer: 6892/85.
VAN SCHALKWYK  Cornelia Johanna. * 20/l/1929. ID: 290120 0041 009. Laaste adres: Bramleyrylaan 11, Parkhill Gardens, Germiston. + 27/4/1985. Nagelate gade: Barend Johannes Liebenberg van Schalkwyk, * 19/11/1928, ID: 281119 5007 008. Boedelnommer: 6929/85.
VAN STRAATEN  Martin Louis Hattingh. * 16/6/1933. ID: 330616 5006 006. Laaste adres: Waterhoutlaan 141, Wonderboom, Pretoria. + 5/61985. Boedelnommer: 7334/85.
VAN TONDER  Marthinus Steyn. * 16 Junie 1898. Laaste adres: Evannatehuis, Hartbeesfontein. + 25 April 1985. Boedelnommer: 5838/85
VAN WYK  Barbe Jeanne Hubertine Marie. * 9/4/1921. ID: 210409 0052 000. Laaste adres: Schoemansville, Hartbeespoort, distrik Brits. + 20/5/1985. Nagelate gade: Arrie Willem van Wyk. Boedelnommer: 6647/85
VENTER  Jan Adriaan. * 25/10/1945. ID: 451025 5075 002. Laaste adres: Marxstraat 12, Cruywagen Park, Elsburg, Germiston. + 11/3/1985. Nagelate gade: Cornelia Johanna, * 14/10/1945, ID: 451014 0053 004. Boedelnommer: 7671/85.
VICTOR  Hendrik Frans. * 19/12/1917. ID: 171219 5003 008. Laaste adres: Lovelacelaan 17, Orkney, 4/5/1985. Nagelate gade: Tin Victor. Boedelnommer: 7395/85.
VISSER  Petrus Johannes. * 10/5/1922. ID: 220510 5026 002. Laaste adres: plaas Koedoesfontein, Posbus 411, Zeerust. + 11/4/1985. Nagelate gade: Christina Catharina Visser (gebore VAN DEVENTER). Boedelnommer: 5320/85.
WEIDEMANN  Andries Louis. * 30 Augustus 1919. ID: 190830 5040 001. Laaste adres: Caledonstraat 56a, Standerton. + 25 Maart 1985. Nagelate gade: Maria Adriana Weidemann, * 15 Maart 1921, ID: 210315 0015 006. Boedelnommer: 4991/85.
WEYERS  Christiaan Servaas. * 6 Julie 1920. ID: 200706 5006 002. Laaste adres: Duikerlaan 12, Presidentdam, Springs. + 28 April 1985. Boedelnommer: 6673/85.
WOODWARD  Raymond. * 5/10/1901. ID: 011005 5008 004. Last address: Godfrey Gardens, PO Box 41, Halfway House. + 30/5/1985. Estate no: 7469/85
WREFORD  Alan Alexander Reynell. * 16-02-1908. ID: 080216 5002 [sic]. Last address: Devon Farm, White River Estates. White River. + 28-03-1985. Estate no: 4759/85.